Relacje Inwestorskie

W związku z powtarzającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy mniejszościowych posiadanych przez nich akcji Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Spółka”), uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej [https://www.luxmed.pl/o-nas/komunikaty-dla-akcjonariuszy] został opublikowany komunikat LUX MED sp. z o.o. dotyczący kwestii związanych ze sprzedażą akcji Spółki. Informujemy, że Spółka nie jest stroną transakcji sprzedaży akcji Spółki, jak również nie pośredniczy w takich transakcjach zawieranych pomiędzy akcjonariuszami. W związku z tym, prosimy o niepodejmowanie kontaktu ze Spółką w sprawie dotyczącej możliwości sprzedaży akcji Spółki.

O spółce

Specyfika i charakter działalności Emitenta i jego grupy kapitałowej

Emitent prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Jego aktywność jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej:

 1. Operator Medyczny
   Działalność polegająca na świadczeniu usług medycznych. Obejmuje ona usługi:

  • lecznictwa otwartego, realizowane w kilku przychodni przy ul. Wileńskiej w Gdańsku, oferując badania diagnostyczne (m. in. badania endoskopowe, USG, badania okulistyczne) oraz porady lekarskie w zakresie kilkunastu dziedzin medycyny (m. in. ginekologii i położnictwa, kardiologii, endokrynologii, okulistyki, neurochirurgii, urologii, andrologii, dermatologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dzieci, ortopedii, diabetologii, neurologii, gastroenterologii, laryngologii);
  • lecznictwa szpitalnego, prowadzonego od marca 2004 na bazie infrastruktury własnego Szpitala zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 (do marca w wynajętej części Szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku – tzw. Szpitala Studenckiego).
   Operator Medyczny świadczy także usługi medyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych wynajmujących gabinety lekarskie, sale operacyjne i inne od Operatora Infrastruktury.
 2. Operator Infrastruktury
  Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania tymi placówkami.

Koncepcja zarządzania Szpitalem poprzez wydzielenie dwóch jednostek funkcjonalnych: Operatora Infrastruktury i Operatora Medycznego, została wypracowana na bazie wiedzy i doświadczeń zagranicznych konsultantów z USA, Wielkiej Brytanii oraz polskich menadżerów. Charakteryzuje się komercyjnym podejściem do świadczenia usług medycznych i korzystania z infrastruktury medycznej.

Celem Operatora Medycznego jest realizowanie świadczeń na rzecz podmiotów, z którymi podpisał stosowne umowy, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, a także efektywne wykorzystanie zatrudnionego podstawowego personelu medycznego poprzez świadczenie usług na rzecz lekarzy prowadzących indywidualne praktyki lekarskie oraz obcych ZOZ-ów, które to podmioty korzystają z infrastruktury Spółki i obsługują swoich pacjentów.

Celem Operatora Infrastruktury jest możliwie najlepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury medycznej (obecnie Szpitala), czyli zapewnienie jak największego jej „obłożenia”, co w naturalny sposób prowadzi do wspomagania Operatora Medycznego w dążeniu do pozyskania jak największej liczby pacjentów i współpracujących lekarzy. Zgodnie z założeniami polityki handlowej, Operator Infrastruktury wynajmuje wyposażony obiekt Szpitala (poszczególne jego części) na warunkach umowy o współkorzystanie, lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie oraz obcym Zakładom Opieki Zdrowotnej, umożliwiając jednocześnie prowadzenie działalności medycznej własnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Równolegle, w zakresie działalności Operatora Infrastruktury jest prowadzenie działalności inwestycyjnej ukierunkowanej na budowę i eksploatację obiektów ochrony zdrowia oraz tworzenie systemów zarządzania prywatnymi placówkami służby zdrowia.

Elastyczność w zakresie oferowanych usług osiągana jest poprzez: uniwersalność infrastruktury, ograniczenie do minimum personelu własnego zapewniającego jedynie podstawowy poziom opieki, szeroką współpracę z wysokiej klasy specjalistami zewnętrznymi, którzy wykonują poszczególne usługi (konsultacje, zabiegi) wykorzystując zaplecze Operatora Infrastruktury i personelu podstawowego Operatora Medycznego.

Efektem przyjęcia opisanej koncepcji jest odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni Szpitala na wzór placówek funkcjonujących w Europie Zachodniej. Nie posiada on wydzielonych oddziałów; zorganizowany jest za to w nowoczesny sposób na zasadzie ciągu funkcjonalnego odpowiadającego poszczególnym etapom pobytu pacjenta w szpitalu.

Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta

Oferta Spółki obejmuje bardzo szeroki zakres usług medycznych, które mogą zostać sklasyfikowane w następujące grupy usług:

 • diagnostyki specjalistycznej obejmującej badania specjalistyczne i konsultacje lekarzy specjalistów, w tym m. in. ginekologii i położnictwa, okulistyki, neurochirurgii, itd.
 • lecznictwa szpitalnego (zabiegi chirurgiczne),
 • usług medycznych dla obcych podmiotów, tj. asysta zabiegowa, znieczulanie do zabiegów, opieka pooperacyjna,

Usługi te są podstawową działalnością Operatora Medycznego.
Jednocześnie Operator Infrastruktury udostępnia infrastrukturę Szpitala podmiotom zewnętrznym, które na mocy umowy o współkorzystanie realizują świadczenia medyczne na rzecz swoich pacjentów, tj. specjalistyczne zabiegi chirurgiczne i konsultacje lekarskie.

Walne zgromadzenie

29.08.2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

06.07.2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy | Dokumenty z okresu 2010-2022

Dokumenty z lat 2010-2022 – spakowany plik ZIP

Rejestr akcjonariuszy

Informacja:

W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, na mocy której Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną („PKO BP”) jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz zawartą przez Spółkę z PKO BP umową o prowadzenie rejestru akcjonariuszy („Umowa”), informujemy, że:

 1. Spółka udostępniła PKO BP dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych w celu założenia Rejestru Akcjonariuszy,
 2. PKO BP będzie pełnił funkcję administratora danych osobowych akcjonariuszy oraz osób uprawnionych w związku z prowadzonym Rejestrem Akcjonariuszy,
 3. po założeniu Rejestru Akcjonariuszy podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w tym rejestrze jest PKO BP,
 4. zgodnie z Umową, PKO BP jest uprawniony do pobierania od akcjonariuszy oraz osób uprawnionych opłat zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez PKO BP („Taryfa”)
 5. w celu uzyskania dostępu do Rejestru Akcjonariuszy akcjonariusze zobowiązani będą do aktualizacji danych osobowych w POK BM PKO BP,
 6. w przypadku gdy akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych będą przedmiotem zastawu, akcje w Rejestrze Akcjonariuszy zostaną zablokowane. Osoba uprawniona w celu ujawnienia w Rejestrze Akcjonariuszy zastawu zobowiązana będzie złożyć wniosek o dokonanie wpisu w tym zakresie wraz z dokumentami będącymi podstawą prawną takiego żądania,
 7. w przypadku gdy akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych będą przedmiotem blokady, blokada akcji w Rejestrze Akcjonariuszy nie zostanie ustanowiona. Osoby zainteresowane ustanowieniem blokady akcji zobowiązane będą do złożenia dyspozycji blokady akcji w POK BM PKO BP.

Spółka informuje, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie prowadzi rejestr akcjonariuszy.

Władze spółki

1. Rada Nadzorcza

2. ZARZĄD

 • Izabella Murawska-Chojnowska | Prezes Zarządu
 • Agnieszka Broniarek | Członek Zarządu ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych
Regulaminy

1. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.pdf

2. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF

Akcje SWD na giełdzie

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcji serii B

Ofertą objętych było 3 553 000 akcji serii B w ramach oferty zamkniętej skierowanej do posiadaczy obligacji serii A. Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.01.2004 r., zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła: 2,67 zł. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B w ramach oferty zamkniętej byli posiadacze Obligacji, realizujący przyznane im prawo do zamiany obligacji na akcje serii B. Spółka wyemitowała 9.500 obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda. Posiadacze obligacji posiadali prawo do ich zamiany na akcje serii B w ten sposób, że na każdą obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 akcje serii B. Prawo do zamiany obligacji na akcje serii B może zostać zrealizowane nie później niż 18 stycznia 2009 r. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii B zostaną wykupione przez Spółkę w terminie do dnia 17 lutego 2009 r.

Oferta publiczna akcji serii C

Ofertą objętych było 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w ramach publicznej oferty otwartej. Wyłączone zostało prawo poboru do akcji serii C. Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zmiany statutu podjęta na podstawie następujących przepisów: art. 430 § 1; 431 § 1, § 2 pkt 3 oraz § 7; 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki. Oferta otwarta akcji serii C rozpocznie się 9 września 2004 roku a zakończy się 17 września 2004 roku. W ramach oferty otwartej Emitent zaoferuje 3.500.000 akcji serii C. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosi 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów Detalicznych (TID – 1.200.000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII – 2.300.000 Akcji). Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpoczął się dnia 12 grudnia 2003 roku a kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.

Terminy subskrypcji akcji serii C:

 • do 8 września 2004 r. Opublikowanie Przedziału Cenowego w dzienniku „Puls Biznesu”
 • 31 sierpnia 2004 r. Publikacja Prospektu Emisyjnego
 • 9 września 2004 r. Otwarcie Publicznej Oferty Otwartej
 • 9 – 13 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TID
 • 9 – 13 września 2004 r. Proces budowania Księgi Popytu
 • 13 września 2004 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej
 • do 14 września 2004 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
 • do 15 września 2004 r. Skierowanie przez Oferującego zaproszeń do złożenia zapisów w TII
 • 16 – 17 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TII
 • 17 września 2004 r. Zamknięcie Publicznej Oferty Otwartej
 • do 21 września 2004 r. Przydział Akcji Serii C

Oferta publiczna akcji serii D

Ofertą objętych było 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Podstawę prawną emisji Akcji Serii D stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała NWZA nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz postanowienia Statutu, w szczególności postanowienia § 7 ust. 3 zawierające upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Organem decyzyjnym w sprawie emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu publicznego jest Zarząd, który na podstawie uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w granicach kapitału docelowego oznaczonego w Statucie, tj. na podstawie przepisów o kapitale docelowym (art. 444 – art. 447 oraz art. 453 KSH) i w wykonaniu upoważnienia zawartego w postanowieniu § 7 ust. 3 Statutu. Emisja akcji serii D była subskrypcją akcji bez prawa poboru, które zostało w całości wyłączone. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 2,80 zł. (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Harmonogram przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji serii D przedstawiał się następująco:

 • Podanie przedziału cenowego Akcji Serii D nastąpi w dniu 21 października 2005r.
 • Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
 • Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
 • Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 27 października 2005r.
 • Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii D za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy nastąpi w dniu 28 października 2005r.
 • Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 28 października 2005r.
 • Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Serii D, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej nastąpi w dniu 7 listopada 2005r.
 • Dokonanie ostatecznego przydziału Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.
 • Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.

Oferta publiczna akcji serii E

Przedmiotem oferty publicznej była subskrypcja od 1.430.151 (słownie: jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) do 19.426.465 (słownie: dziewiętnastu milionów czterystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji serii E prowadzona z zachowaniem prawa poboru przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta. Do składania zapisów na oferowane akcje serii E uprawnieni są wszyscy Akcjonariusze Emitenta, którzy posiadali jego akcje na koniec Dnia Prawa Poboru, ustalonego na 9 marca 2006 r. Każde 3 (słownie: trzy) Prawa Poboru uprawniają ich posiadacza do dokonania zapisu na 4 (słownie: cztery) i tylko 4 (słownie: cztery) Akcje Serii E po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji i wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy). Podstawę prawną emisji akcji stanowiła uchwała NWZ Emitenta z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych, podjęta na podstawie art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 1 zł, za każdą akcję. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2005 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2005 r.

Harmonogram emisji akcji serii E:

 • 6 marca 2006 r., poniedziałek – Ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”),
 • 7 marca 2006 r., wtorek – pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
 • 9 marca 2006 r., czwartek – dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii E (Dzień Prawa Poboru),
 • 3 kwietnia 2006 r., poniedziałek – publikacja Prospektu Emisyjnego,
 • 4 kwietnia 2006 r., wtorek – pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 10 kwietnia 2006 r., poniedziałek – początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii E,
 • 11 kwietnia 2006 r., wtorek – ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 18 kwietnia 2006 r., wtorek – ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii E (Termin Wykonania Prawa Poboru),
 • 25 kwietnia 2006 r., wtorek – otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii E, na które złożono Zapisy Dodatkowe,
 • 26 kwietnia 2006 r., środa – w przypadku, gdy liczba Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych jest mniejsza od minimalnej liczby oferowanych Akcji Serii E (czyli od 1.430.151) Emitent ogłasza niedojście emisji do skutku,
 • 28 kwietnia 2006 r., piątek – przydział Akcji Serii E subskrybentom.

Oferta publiczna akcji serii F

Ofertą publiczną objęte były akcje serii F Emitenta, emitowane w liczbie nie większej niż 13.598.525.
Akcje Serii F wyemitowane zostały na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 września 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz dematerializacji papierów wartościowych, która podjęta została na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 1 zł za każdą akcję. Subskrypcja akcji serii F była emisją z prawem poboru. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.

Harmonogram oferty publicznej akcji serii F:

 • 25 października 2006 r., środa – ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”),
 • 26 października 2006 r., czwartek – pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
 • 30 października 2006 r., piątek – dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii F (Dzień Prawa Poboru), najpóźniej 27 listopada 2006 r. – publikacja Prospektu Emisyjnego Akcji Serii F,
 • 28 listopada 2006 r., wtorek – pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 4 grudnia 2006 r., poniedziałek – początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii F,
 • 6 grudnia 2006 r., środa – ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
 • 11 grudnia 2006 r., poniedziałek – ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii F,
 • 18 grudnia 2006 r., poniedziałek – otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii F subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii F, na które złożono Zapisy Dodatkowe,
 • 20 grudnia 2006 r., środa – przydział Akcji Serii F subskrybentom.
Prostekt emisyjny

Publiczna oferta papierów wartościowych objętych Prospektem Emisyjnym Akcji Serii E SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest prowadzona wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Publiczna oferta papierów wartościowych objętych Prospektem Emisyjnym Akcji Serii E SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. jest prowadzona wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

+48 58 524 15 00