1. RB 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych

title

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2021 r. – marzec 2022 r.

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2021

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. – 27 sierpnia 2021 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. – 25 lutego 2022 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. – 17 grudnia 2021 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. – 30 lipca 2021 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. – 30 lipca 2021 r.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. RB 2/2021 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia procesu negocjacji mogących doprowadzić do przejęcia przez LUX MED sp. z o.o. kontroli nad Emitentem.

 

Gdańsk, dnia 6 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2021

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Treść opóźnionej informacji:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r., powziął wiadomość od Pana Bruno Hangartnera („Główny Akcjonariusz”), głównego akcjonariusza Emitenta, o złożonej mu przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) niewiążącej propozycji nabycia akcji Spółki posiadanych przez Głównego Akcjonariusza oraz rozpoczęciu procesu negocjacji mającego doprowadzić do przejęcia kontroli nad Spółką przez LUX MED. Przedmiotowa propozycja dotyczy nabycia przez LUX MED wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Głównego Akcjonariusza („Transakcja”). Jednocześnie w związku z potencjalną Transakcją, w dniu 27 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z LuxMed umowę o zachowaniu poufności („NDA”), albowiem planowana Transakcja wymaga m.in. przeprowadzenia przez Kupującego kompleksowego przeglądu Spółki. Przedmiotem NDA jest przede wszystkim zobowiązanie się Kupującego do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, zdefiniowanych w tej umowie. NDA został zawarty na okres 30 miesięcy.

Potencjalne partnerstwo strategiczne z LUX MED oraz włączenie Spółki do grupy LUX MED będącej liderem rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, umożliwi Spółce rozwój dalszej działalności i pozostaje w najlepszym interesie Spółki, w szczególności z uwagi na postępujący proces konsolidacji rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. Włączenie Spółki do grupy LUX MED wpłynie pozytywnie na efektywność działalności operacyjnej Spółki, a LUX MED ponadto rozważy dokapitalizowanie Spółki jeżeli okaże się to konieczne.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia opisywanej informacji poufnej, składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 lit. a) – c) Rozporządzenia MAR.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

3. RB 3/2021 Zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki przez Głównego Akcjonariusza na rzecz LUX MED sp. z Zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółki przez Głównego Akcjonariusza na rzecz LUX MED sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 6 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2021

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 06 lipca 2021 r. informuje, że w dniu 06 lipca 2021 r., pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”, „Sprzedający”) a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) przy udziale Emitenta, została zawarta umowa sprzedaży akcji Spółki („Umowa”). Sprzedający oraz Kupujący, zwani są również dalej łącznie „Stronami”.

Stosownie do treści Umowy, Główny Akcjonariusz zobowiązał się sprzedać wszystkie posiadane akcje Spółki, tj. 3.389.049 akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”) stanowiących ok. 55,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 37.083.600 złotych („Cena Sprzedaży”), zaś LUX MED zobowiązał się nabyć wszystkie Akcje Sprzedawane za Cenę Sprzedaży. Zbycie wszystkich Akcji Sprzedawanych nastąpi w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r. na zasadach określonych Umową.

Zlecenie sprzedaży pierwszego pakietu Akcji Sprzedawanych obejmującego 1.308.687 akcji Spółki (stanowiących ok. 21,39% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce) ma nastąpić w formie zlecenia transakcji pakietowej w dniu zawarcia Umowy z datą rozliczenia w dniu 7 lipca 2021 r.

Sprzedaż pozostałych Akcji Sprzedawanych, tj. 2.080.362 akcji Spółki, stanowiących ok. 34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2022 r., przy czym sprzedaż ta może nastąpić w ramach jednej lub większej liczby transakcji.

Jednocześnie Strony zobowiązały się do zawarcia porozumienia („Porozumienie”), którego przedmiot będzie obejmował w szczególności:

 1. ogłoszenie przez Strony na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki należących do pozostałych akcjonariuszy Spółki, tj. 2.729.174 sztuk akcji reprezentujących 44,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), przy czym akcje w ramach Wezwania nabywać będzie wyłącznie Kupujący,
 2. przeprowadzenie przez Strony przymusowego wykupu akcji Spółki, które pozostaną w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy Spółki, po przeprowadzeniu Wezwania, dokonywany z udziałem Stron na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej, w ramach którego jedynym podmiotem nabywającym akcje będzie Kupujący,
 3. złożenie wspólnie przez Strony wniosku do Spółki w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej lub w przypadku, jeżeli okaże się to możliwe, przeprowadzenie takiego Walnego Zgromadzenia Spółki bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 KSH.

LUX MED zamierza nabyć do 66% akcji Spółki w terminie do końca 2021 r. Jednocześnie LUX MED zamierza nabyć wszystkie akcje Spółki (100%) w terminie do dnia 15 maja 2022 r.

W związku z zawarciem Umowy Sprzedający zobowiązał się również wobec Kupującego, że przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy nie będzie, oraz zapewnił, że żaden jego podmiot powiązany, na terenie Polski nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Spółkę kary umownej w wysokości 1.000.000 zł za naruszenie przez Spółkę określonych zobowiązań umownych, w szczególności za naruszenie obowiązku publikacji przez Zarząd stanowiska dotyczącego treści wezwania.

Umowa zawiera ponadto oświadczenia i zapewnienia oraz zobowiązania Sprzedającego, oświadczenia i zapewnienia Kupującego, postanowienia dotyczące odpowiedzialności oraz zachowania poufności.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

4. RB 4/2021: Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5)

Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie pomiędzy Głównym Akcjonariuszem, a LUX MED sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 6 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2021

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 06 lipca 2021 r. nr 2/2021 i nr 3/2021, informuje, że w dniu 06 lipca 2021 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Panem Bruno Hangartnerem („Główny Akcjonariusz”, „Sprzedający”) a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”, „Kupujący”) porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej („Porozumienie”). Strony zawarły Porozumienie w celu: (i) wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania (w trybie art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej) do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki („Wezwanie”), przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki na podstawie art. 82 ustawy o ofercie publicznej („Przymusowy Wykup”) oraz wycofania akcji Spółki na warunkach i ze skutkami określonymi w art. 91 ustawy o ofercie publicznej („Wycofanie Akcji”), (ii) zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz (iii) prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki w celu przeprowadzenia Wezwania, Przymusowego Wykupu oraz Wycofania Akcji – na zasadach określonych Porozumieniem.

Wyłącznym, wskazanym w treści Wezwania podmiotem nabywającym akcje Spółki będzie LUX MED. Jeżeli akcje Spółki nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron będą zapewniać posiadanie przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz mniej niż 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Strony przeprowadzą Przymusowy Wykup. Po przeprowadzeniu Wezwania lub Przymusowego Wykupu, Strony złożą żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie Wycofania Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o Ofercie („Uchwała o Wycofaniu Akcji”).

Porozumienie będzie obowiązywało do momentu wypełnienia wskazanych w nim poszczególnych zobowiązań Stron z zastrzeżeniem, że Porozumienie wygaśnie: (i) w dniu rozliczenia Wezwania, jeżeli akcje nabyte w wyniku Wezwania łącznie z akcjami należącymi do Stron nie zapewnią posiadania przez Strony akcji w liczbie reprezentującej co najmniej 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

5. RB 5/2021: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2021

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 08 lipca 2021 r. otrzymał od Pana Bruno Hangartnera – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR – Bruno Hangartner

6. RB 6/2021: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Gdańsk, dnia 08 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2021

 

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2021, nr 3/2021, nr 4/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r.otrzymał od spółki LUX MED sp. z o.o. oraz Pana Bruno Hangartnera („Wzywający”) informację o ogłoszeniu przez Wzywających wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich akcjonariuszy („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem:
https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/39762501,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-swissmed-centrum-zdrowia-sa

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

7. RB 7/2021: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2021

 

 Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 05 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 05.08.2021 r. wraz z projektami uchwał na NWZ.

PODPIS:      Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Załączniki:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

8. RB 8/2021: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 

Gdańsk, dnia 09 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2021

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 09 lipca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, złożone przez Pana Bruno Hangartnera, LUX MED sp. z o.o., Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

 

PODPIS:      Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

 

9. RB 9/2021: Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

 

Gdańsk, dnia 12 lipca 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2021

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 08 lipca 2021 r., zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy, przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Bruno Hangartnera. Raportem bieżącym nr 6/2021 r. z dnia 08 lipca 2021 r. Emitent poinformował o ogłoszeniu przedmiotowego wezwania.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załącznik:

Stanowisko Zarządu Spółki dot. ogłoszonego w dniu 08.07.2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

10. RB 10/2021: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 05.08.2021 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2021

Gdańsk, dnia 05 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2021

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 05.08.2021 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 05 sierpnia 2021 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Ponadto w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza podczas obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektu uchwały dotyczącego pkt. 6 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) Emitent w załączeniu przedkłada również treść przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

 

Załączniki:
11. RB 11/2021: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 05 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2021

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) obradującego w dniu 05 sierpnia 2021 roku zostały dokonane następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

 

I. ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały odwołane następujące osoby:

 

a)      Pan Wojciech Rogowski – członek Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Rogowskiego.

b)      Pan Rafał Litwic – Sekretarz Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Litwica.

c)      Pan Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej odwołany został na mocy uchwały NWZ, a datą jego odwołania jest dzień 05 sierpnia 2021 r. NWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Przewoźnika.

 

II. w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji zostały powołane następujące osoby:

 

a)      Pani Anna Rulkiewicz została powołana na mocy uchwały NWZ, a datą jej powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pani Anny Rulkiewicz w zakresie posiadanego przez nią wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pani Anny Rulkiewicz złożyła oświadczenie, że:

·         wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest Prezesem Zarządu LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

·         nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

·         nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

b)      Pan Jakub Tatak został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Jakuba Tataka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Jakub Tatak złożył oświadczenie, że:

·         wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

·         nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

·         nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

c)      Pan Maciej Mądrala został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Macieja Mądrali w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Maciej Mądrala złożył oświadczenie, że:

·         wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest członkiem Zarządu ds. Finansowych w LUX MED sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

·         nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

·         nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

d)      Pan Marcin Kotlarek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pana Marcina Kotlarka w zakresie posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Marcin Kotlarek złożył oświadczenie, że:

·         wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. Partner & Director BCG sp. z o.o. w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

·         nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

·         nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

e)      Pan Mirosław Suszek został powołany na mocy uchwały NWZ, a datą jego powołania do Rady Nadzorczej jest dzień 05 sierpnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje w zakresie Pana Mirosława Suszka dotyczące posiadanego przez niego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Mirosław Suszek złożył oświadczenie, że:

·         wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Ambulatoryjnej w LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w Spółce,

·         nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej,

·         nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) i 5), § 9, § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Załączniki:

Anna Rulkiewicz – CV

Jakub Tatak – CV

Maciej Mądrala – CV

Marcin Kotlarek – CV

Mirosław Suszek – CV

12. RB 12/2021: NWZ 05.08.2021 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 05 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2021

NWZ 05.08.2021 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku reprezentowane było 57,86 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 3.540.486). Próg 5 % głosów (tj.: 177.025 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 

1)      Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 2.080.362 akcji, dających 2.080.362 głosów, co stanowi 58,75 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 34 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;

2)      LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 1.308.687 akcji, dających 1.308.687 głosów, co stanowi 36,96 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 21,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

13. RB 13/2021: Powołanie członka Zarządu

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2021

Powołanie członka Zarządu

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 sierpnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Anny Litwic na członka Zarządu Spółki. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 i § 15 Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym kadencja Pani Anny Litwic, jako członka Zarządu Spółki rozpocznie się z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
Pani Anna Litwic jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge oraz Studium Prawa Niemieckiego i Europejskiego Uniwersytetu w Kolonii. Uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2005 roku. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 1998 – 1999 pracowała w Sądzie Arbitrażowym ds. kont nieaktywnych w Szwajcarii utworzonym przy Kancelarii Schellneberg and Heissly w Zurychu. Od 2000 r. zatrudniona w Centrum Medycznym Medicor sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (obecnie: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku) na stanowisku prawnika. Od 2005 roku kierownik działu prawnego w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, a od 2009 r. do lipca 2021 r. prokurent Spółki. Pani Anna Litwic od 2006 r. jest również partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic & Litwic Spółka Partnerska w Gdańsku. W latach 2011 – 2018 pełniła funkcję prokurenta w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku. W okresie 2010 r. – 2017 r. była prokurentem w spółce Swissmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a od 2015 r. pełni funkcję prokurenta w spółce Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Ponadto Pani Anna Litwic pełniła funkcję prokurenta w spółkach: (a) Swissmed GP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w latach 2015 – 2017, (b) Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w latach 2015 – 2017. Od 2008 r. Pani Anna Litwic pełni także funkcję Prezesa Zarządu SWISSCARE S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Pani Anna Litwic złożyła oświadczenie, że:
    a) wykonuje inną działalność poza Spółką, tj. jest Prezesem Zarządu SWISSCARE S.A. z siedzibą w Gdańsku, jest prokurentem w Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Litwic & Litwic Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, które to działalności nie są konkurencyjne do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
    b) nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani jako członek organu w konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej,
    c) nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podpis:Roman Walasiński
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  5), § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)
14. RB 14/2021: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.;
Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu;
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 28.09.2021 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.
PODPIS:      Roman Walasiński
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
15. RB 15/2021: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Gdańsk, dnia 08 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2021

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 08 września 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższa zmiana została zarejestrowana na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 września 2021 r. i wpisana w tym samym dniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.
Poniżej Emitent podaje treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu uchwalonych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 sierpnia 2021 r.
Treść zmienionego § 13 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób”.
Treść zmienionego § 13 ust. 6 Statutu Spółki:
„6. Członek Zarządu składa rezygnację, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych”.
Treść zmienionego § 14 ust. 4 Statutu Spółki:
„4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
1) ustanowienie i odwołanie prokury,
2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
5) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej”.
Treść zmienionego § 15 Statutu Spółki:
„§ 15 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”.
Treść zmienionego § 17 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków”.
Treść zmienionego § 18 Statutu Spółki:
“§ 18. 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku, w Warszawie lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
10. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania”.
Treść zmienionego § 19 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
b) powoływanie Członków Zarządu,
c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu,
d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
i) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
j) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej”.
Treść nowego § 19 ust. 4 Statutu Spółki:
„4. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 11 lipca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi, a także w regulaminie komitetu audytu”.
Treść zmienionego § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych”.
Treść zmienionego § 24 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki:
„8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 §4-5 KSH”.
W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą powyżej wskazane zmiany Statutu, która przyjęta została uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 Spółka informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany § 13 ust. 1 i § 15 Statutu Spółki z dniem 08 września 2021 r. weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dniu 17 sierpnia 2021 r. o powołaniu Pani Anny Litwic na członka Zarządu Spółki. W związku z powyższym z dniem 08 września 2021 r. rozpoczął się bieg kadencji Pani Anny Litwic, jako członka Zarządu Spółki.
Podpis:Roman Walasiński
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 5 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)
16. RB 16/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Gdańsk, dnia 20 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 16 września 2021 r. złożonego przez Pana Pawła Adama Gajewskiego oraz Panią Martynę Gajewską (zwanymi dalej łącznie: „Zawiadamiający”) o zmianie dotychczas posiadanego znacznego pakietu akcji Emitenta (zwanym dalej: „Zawiadomieniem”). Emitent poniżej przekazuje treść Zawiadomienia:

W związku z obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki publicznej, której Zawiadamiający są akcjonariuszami, na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1 lit. b) w zw. z art 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 tj.) (dalej: „Ustawa”), niniejszym wskazuję, co następuje:

1. W dniu 15 września 2021 roku na skutek zapisania się przez p. Martynę Gajewską oraz p. Pawła Adama Gajewskiego na sprzedaż 306000 akcji Spółki zgodnie z wezwaniem Spółki oraz realizacją transakcji ww. sprzedaży, nastąpiła zmiana liczby posiadanych przez Zawiadamiających akcji, a co za tym idzie również ogólnej liczby posiadanych głosów w spółce publicznej SwissMed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000183364, NIP: 5832106510, kapitał zakładowy w wysokości 61.182.230,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”).

2. Zawiadamiający przed powstaniem zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce:

        a. Paweł Gajewski:

                        I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 1 akcja, która odpowiadała 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

                       II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

        b. Martyna Gajewska:

                      I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 306000 akcji, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki;

                     II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 306000 głosów, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki.

O łącznej liczbie akcji 306001, które odpowiadają 5,00502 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

3. Zawiadamiający po powstaniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, tj. na dzień 15 września 2021 roku, posiadają następującą liczbę akcji w Spółce:

        a. Paweł Gajewski:

                   I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki ->  1 akcja, która odpowiadała 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

                   II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

        b. Martyna Gajewska: brak posiadania jakichkolwiek akcji w Spółce.

O łącznej liczbie akcji 1, która odpowiada 0.00002 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Jednocześnie wskazujemy, że nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne względem Zawiadamiających, o których mowa w art. 69 ust 4 pkt 5 Ustawy, jak również, że w stosunku do Zawiadamiających nie znajduje zastosowania obowiązek wskazania informacji, o których mowa w art 69 ust. 4 pkt 6-9 Ustawy.

Zawiadamiający wyjaśniają, że w dniu 26 czerwca 2021 roku zawarli związek małżeński oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit b] w zw. z art 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust 4 pkt 1 i 2 Ustawy dokonują niniejszego zgłoszenia zarówno do Komisji Nadzoru Finansowego jak i Spółce.”.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

17. RB 17/2021: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Gdańsk, dnia 20 września 2021 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2021

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 20 września 2021 r. otrzymał od Pani Anny Litwic – Członka Zarządu zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński   Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Zawiadomienie 19 ust.1 MAR – Anna Litwic.pdf

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

18. RB 18/2021: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 20 września 2021 r. otrzymał od Pana Romana Walasińskiego – Prezesa Zarządu zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1  MAR – Roman Walasiński.pdf

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

19. RB 19/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Gdańsk, dnia 20 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 20 września 2021 r. złożonym przez Pana Bruno Hangartnera, LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited, którego treść przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy:

Roman Walasiński – Prezes Zarządu

 

Anna Litwic –  Członek Zarządu

 
LUX MED Zawiadomienie do KNF

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

20. RB 20/2021: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 20 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2021

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 20 września 2021 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. dwa zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienia.

 

Podpisy:

Roman Walasiński – Prezes Zarządu

 

Anna Litwic – Członek Zarządu  

 

Załączniki:

Zawiadomienie LUX MED 19 MAR (1)

Zawiadomienie LUX MED 19 MAR (2)

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

21. RB 21/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Gdańsk, dnia 24 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 września 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 21 września 2021 r. złożonym przez Pana Bruno Hangartnera, LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited, którego treść przekazuje w załączeniu.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

LUX MED_Zawiadomienie z 24.09.2021

22. RB 22/2021: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.09.2021 r.
Gdańsk, dnia 28 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2021

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 29.09.2021 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 28 września 2021 roku („ZWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Ponadto ZWZ na mocy podjętych uchwał nr 18 i 19 postanowiło odstąpić od rozpatrzenia punktu nr 16 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) oraz punktu nr 17 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki).
Podpis:Roman WalasińskiAnna Litwic
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Uchwały podjęte na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 28.09.2021 r.

Załącznik do uchwały nr 17 ZWZ – Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

23. RB 23/2021: ZWZ 28.09.2021 r. - akcjonariusze 5%
Gdańsk, dnia 28 września 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2021

ZWZ 28.09.2021 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 września 2021 roku reprezentowane było 55,39 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 3.389.049). Próg 5 % głosów (tj.: 169.453 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 1. Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 2.080.362 akcji, dających 2.080.362 głosy, co stanowi 61,38 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 34 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 2. LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 1.308.687 akcji, dających 1.308.687 głosów, co stanowi 38,61 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 21,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

24. RB 24/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Gdańsk, dnia 7 października 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 07 października 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 07 października 2021 r. złożonym przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited, którego treść przekazuje w załączeniu.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

arządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

20211007_LUX MED_Zawiadomienie do KNF z dnia 7 pażdziernika 2021.pdf

25. RB 25/2021: ZWZ 28.09.2021 r. - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 7 października 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2021

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 07 października 2021 r. otrzymał od Pana Bruno Hangartnera – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie od Bruno Hangartnera w trybie art. 19 MAR.pdf

 

26. RB 26/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Gdańsk, dnia 7 października 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2021

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 07 października 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 07 października 2021 r. złożonym przez Pana Bruno Hangartnera w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść przekazuje w załączeniu.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

27. RB 27/2021: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 7 października 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2021

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 07 października 2021 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

LUX MED – Zawiadomienie art. 19 MAR. 7.10.2021 r.pdf

28. RB 28/2021: Powołanie członka Zarządu

Gdańsk, dnia 07 grudnia 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2021

Powołanie członka Zarządu

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 07 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Broniarek na członka Zarządu ds. Finansowych Spółki. Przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza, że datą powołania Pani Agnieszki Broniarek do Zarządu Spółki jest dzień 07 grudnia 2021 r. Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące Pani Agnieszki Broniarek w zakresie posiadanego przez nią wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pani Agnieszka Broniarek złożyła oświadczenie, że:

 1. wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, tj. jest Członkiem Zarządu ds. Finansowych, Główna Księgową Sport Medica S.A. oraz jest Główną Księgową Pory 78 Sp. z o.o., które to działalności nie są konkurencyjne do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
 2. nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani jako członek organu w konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej,
 3. nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpis: Roman Walasiński  Anna Litwic

Prezes Zarządu  Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 pkt 5), § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

CURRICULUM VITAE  Agnieszka Broniarek 

+48 58 524 15 00