1. RB NR 1/2022: Aneks do umowy pożyczki z LUX MED sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 05 stycznia 2021 roku.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Pożyczkobiorca”) informuje, że w dniu 05 stycznia 2022 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Pożyczkobiorcą, a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Pożyczkodawca”, „LuxMed”) aneksu z dnia 17 grudnia 2021 r. („Aneks”) do umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2021 r. („Umowa”). Na mocy Aneksu strony postanowiły zmienić pkt 1 Umowy w ten sposób, że Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 10.000.000 zł, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej kwoty pożyczki, powiększonej o należne odsetki określone w Umowie. Zgodnie z Aneksem pozostałe warunki i postanowienia Umowy pozostały bez mian.

 

Przedmiotem Umowy w dniu jej zawarcia była kwota pożyczki w wysokości 3.000.000 zł, a tym samym w związku z zawarciem Aneksu kwota pożyczki została zwiększona o kwotę 7.000.000 zł. Pożyczka została udzielona w celu umożliwienia Pożyczkobiorcy finansowania bieżącej działalności oraz spłaty zobowiązań. Pożyczkodawca wypłaci kwotę pożyczki w transzach na wniosek Pożyczkodawcy. Zgodnie z Umową spłata pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2025 r. Pożyczka udzielona Emitentowi jest oprocentowana na warunkach rynkowych, a postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

PODPIS:          Roman Walasiński                   Anna Litwic

Prezes Zarządu                        Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

2. RB NR 2/2022: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2022roku.

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r.otrzymał od spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”) informację o ogłoszeniu przez Wzywającego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez akcjonariuszy („Wezwanie”). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem:
https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/41311112,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-swissmed-centrum-zdrowia-sa

PODPISY:      Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

3. RB NR 3/2022: Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprze

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2022 roku.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r., zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy, przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Raportem bieżącym nr 2/2022 r. Emitent poinformował o ogłoszeniu przedmiotowego wezwania.

PODPIS:      Agnieszka Broniarek  Stanowisko Zarządu dot. ogłoszonego przez LUX MED sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Anna Litwic

Członek Zarządu ds. Finansowych   Członek Zarządu

Stanowisko Zarządu dot. ogłoszonego przez LUX MED sp. z o.o. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

4. RB NR 4/2022: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2022 roku

 Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 i § 25 Statutu Spółki,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

PODPIS:      Roman Walasiński Anna Litwic
Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 16.02.2022 r.

Projekty uchwał na NZW Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 16.02.2022 r.

5. RB NR 5/2022: Uchwały podjęte i niepodjęte na NWZ w dniu 16.02.2022 r.

Gdańsk, dnia 16 lutego 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2022

Uchwały podjęte i niepodjęte na NWZ w dniu 16.02.2022 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 16 lutego 2022 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Ponadto w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza podczas obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektu uchwały dotyczącego pkt. 5 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 i § 25 Statutu Spółki) oraz projektu uchwały dotyczącego pkt. 6 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki) Emitent w załączeniu przedkłada również treść przedmiotowych projektów uchwał.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4), 6), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Załączniki:

Uchwały podjęte i niepodjęte na NWZ w dniu 16.02.2022 r.pdf

Projekt uchwały zgłoszony do pkt 5 porzadku obrad NWZ z 16.02.2022 r.pdf

Projekt uchwały zgłoszony do pkt 6 porządku obrad NWZ z 16.02.2022 r.pdf

6. RB NR 6/2022: NWZ 16.02.2022 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 16 lutego 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2022

NWZ 16.02.2022 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 lutego 2022 roku reprezentowane było 22,74% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 1.391.359). Próg 5 % głosów (tj.: 69.568 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

Pan Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 1.391.359 akcji, dających 1.391.359 głosów, co stanowi 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 22,74% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

7. RB NR 7/2022: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Gdańsk, dnia 23 lutego 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2022

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki. Powyższa zmiana została zarejestrowana na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lutego 2022 r. i wpisana w tym samym dniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.

Poniżej Emitent podaje treść zmienionych postanowień Statutu uchwalonych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.

Treść zmienionego § 25 Statutu Spółki:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 stycznia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2022 roku, rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2022 roku i kończy się z dniem 31 grudnia 2023 roku.

3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającą powyżej wskazaną zmianę Statutu, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Tekst jednolity Statutu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. uwzględniający zmianę Statutu z 16.02.2022 r.

8. RB NR 8/2022: Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ

Gdańsk, dnia 25 lutego 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2022

Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 lutego 2022 r. otrzymał od spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („LUX MED”), posiadającej akcje Emitenta reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek z dnia 24 lutego 2022 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („NZW”) z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie obrad NZW;
 2. wybór Przewodniczącego NZW;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania NZW oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad NZW;
 5. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia NZW;
 10. zamknięcie obrad NZW.

LUX MED wnosi, aby NZW zwołane zostało na dzień 04 kwietnia 2022 r. W załączeniu Emitent przedkłada treść projektów uchwał załączonych do przedmiotowego wniosku LUX MED o zwołanie NZW.

Zarząd Emitenta dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Projekty uchwał

9. RB NR 9/2022: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Gdańsk, dnia 25 lutego 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2022

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, w związku z wnioskiem spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

PODPIS:      Roman Walasiński Anna Litwic
Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – 04.04.2022 r.pdf

10. RB NR 10/2022: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Gdańsk, dnia 11 marca 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2022

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

LUX MED – zawiadomienie 19 MAR.pdf

11. RB NR 11/2022: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Gdańsk, dnia 11 marca 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2022

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. otrzymał od Pana Bruno Hangartnera zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR – Bruno Hangartner

12. RB NR 12/2022: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Gdańsk, dnia 16 marca 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 16 marca 2022 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 16 marca 2022 r. złożone przez Pana Bruno Hangartnera w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, zawiadamiam, że w związku z rozliczeniem w dniu 15 marca 2022 r. transakcji zbycia 1.391.359 akcji spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364 („Emitent”, „Spółka”) w wyniku zapisania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonej przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 12 stycznia 2022 r. („Wezwanie”) sprzedałem 1.391.359 akcji Spółki, stanowiących 22,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki („Zmiana Udziału”). W związku ze zbyciem 1.391.359 akcji Spółki doszło do zmniejszenia o 22,74 p.p. mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a tym samym zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Zmianą Udziału posiadałem 1.391.359 akcji Emitenta, stanowiących 22,74% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.391.359 głosów, co stanowiło 22,74% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, w tym: (a) posiadałem 531.959 akcji na okaziciela Emitenta, stanowiących 8,69% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 531.959 głosów, co stanowiło 8,69% ogólnej liczby głosów Emitenta, oraz (b) posiadałem 859.400 akcji imiennych Emitenta, stanowiących 14,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 859.400 głosów, co stanowiło 14,04% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Po Zmianie Udziału nie posiadam żadnych akcji Emitenta, a tym samym nie posiadam żadnych głosów z akcji Emitenta.

Informuję, że:

 1. nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Emitenta,
 2. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie,
 3. nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.”.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

13. RB NR 13/2022: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Gdańsk, dnia 17 marca 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 marca 2022 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 15 marca 2022 r. złożone przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited, którego treść przekazuje w załączeniu.

Podpisy: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie PDF

14. RB NR 14/2022: Uchwały podjęte na NWZ w dniu 04.04.2022 r.

Gdańsk, dnia 04 kwietnia 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2022

Uchwały podjęte na NWZ w dniu 04.04.2022 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 04 kwietnia 2022 roku („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

Treść podjętych uchwał NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. –  04.04.2022

15. RB NR 15/2022: NWZ 04.04.2022 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 04 kwietnia 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2022

NWZ 04.04.2022 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 04 kwietnia 2022 roku reprezentowane było 90,71kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 5.550.194). Próg 5 % głosów (tj.: 277.510 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wykonywała prawo głosu z 5.550.194 akcji, dających 5.550.194 głosy, co stanowi 100% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 90,71% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

16. RB NR 16/2022: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2022

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjęła:

a) uchwałę o odwołaniu Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki („Uchwała o odwołaniu”) oraz

b) uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Radwańskiego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki („Uchwała o powołaniu”).

Uchwała o odwołaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza, że datą odwołania z Zarządu Spółki Pani Agnieszki Broniarek jest dzień 12 kwietnia 2022 r. Pani Agnieszka Broniarek pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Rada Nadzorcza Spółka nie podała przyczyn odwołania Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki.

Uchwała o powołaniu wchodzi w życie z dniem podjęcia, co oznacza, że datą powołania Pana Łukasza Radwańskiego do Zarządu Spółki jest dzień 12 kwietnia 2022 r. Pan Łukasz Radwański został powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pan Łukasz Radwański posiada następujące wykształcenie:

2016-2018 – Certyfikat ACCA

2010-2015 – studia doktoranckie: Zarządzanie Strategiczne – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2008-2010 – studia podyplomowe: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej, oraz Zarządzanie Finansami – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2003-2007 – studia magisterskie: Magister Ekonomii, Wydział Finansów i Bankowości – Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Łukasza Radwańskiego prezentują się następująco:

2022/01 – obecnie, Swissmed Centrum Zdrowia SA – Dyrektor Finansowy

2020-2022/01, Finance Future | Value Finance – Interim CFO

2018-2020, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Z-ca Dyrektora UCK WUM – Dyrektor ds. Finansowych

2016-2018 Shell: Menedżer ds. Finansów i Księgowości

2012-2015 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu: Z-ca Dyrektora SPSK nr 1 – Dyrektor ds. Finansowych

2011-2013 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu: Kierownik ds. Finansów (pełniący obowiązki Dyrektora Finansowego)

2010-2011 Mota-Engil Central Europe: Regionalny Kontroler Finansowy

2007-2010 Jeronimo Martins: Mł. Menedżer ds. Kontrolingu.

Certyfikaty i dyplomy posiadane przez Pana Łukasza Radwańskiego:

– Certyfikat ACCA ,

– Dyplom Ministerstwa Skarbu nr 4051/2008 – egzamin na członka rad nadzorczych,

– Dyplom LCCI Business English – potwierdzający zaawansowany poziom języka angielskiego.

Pan Łukasz Radwański:

 1. wykonuje inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, tj. jest komandytariuszem w spółce komandytowej działającej pod firmą: FINANSE I ADMINISTRACJA KATARZYNA KAMIŃSKA-DZIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kluczborku, która to działalność nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki,
 2. nie uczestniczy w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. spółce, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani jako członek organu w konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej,
 3. nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpis: Roman Walasiński Anna Litwic

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5), §§ 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

17. RB NR 17/2022: Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW

Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2022 roku

 RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2022

Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 14 kwietnia 2022 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek”). Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04 kwietnia 2022 r. w sprawie wycofania akcji Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o której podjęciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW, tj. 5.245.423 sztuk akcji na okaziciela serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLSWMED00013.
Podpis:Roman WalasińskiAnna Litwic
Prezes ZarząduCzłonek Zarządu
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
18. RB NR 18/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym IV.2022 r. - XII.2023
Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2022

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 1. za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. – 29 sierpnia 2022 r.
 2. za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. – 01 marca 2023 r.
 3. za IV kwartał roku obrotowego, trwający od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. – 30 maja 2023 r.
 4. za V kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. – 29 sierpnia 2023 r.
 5. za VI kwartał roku obrotowego, trwający od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. – 29 listopada 2023 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 1. skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2022 r. do 30.09.2022 r. – 30 grudnia 2022 r.

RAPORTY ROCZNE:

 1. jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.
 2. skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. – 01 sierpnia 2022 r.

PODPIS:

Roman Walasiński    Anna Litwic

Prezes Zarządu          Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

19. RB NR 19/2022: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 16 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2022

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy:
Roman Walasiński            Anna Litwic
Prezes Zarządu            Członek Zarządu
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
20. RB NR 20/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 20 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński            Anna Litwic

Prezes Zarządu                             Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie PDF

21. RB NR 21/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 23 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński      Anna Litwic

Prezes Zarządu                   Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

2022.05.23 LUX MED – zawiadomienie 19 MAR.pdf

22. RB NR 22/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 26 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński      Anna Litwic

Prezes Zarządu       Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie – PDF

23. RB NR 23/2022: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Gdańsk, dnia 26 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2022

Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższa zmiana została zarejestrowana na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2022 r. i wpisana w tym samym dniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.

Poniżej Emitent podaje treść zmienionych postanowień Statutu uchwalonych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 14 Statutu Spółki został zmieniony w ten sposób, że dotychczasowy ust. 5 § 14 stał się ust. 6, a po ust. 4 dodany został ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 25.000,00 zł wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.”

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającą powyżej wskazaną zmianę Statutu, przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podpis: Roman Walasiński       Anna Litwic

Prezes Zarządu           Członek Zarządu

Podstawa prawna: § 5 pkt 1, § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

24. RB NR 24/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 30 maja 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: Roman Walasiński    Anna Litwic

Prezes Zarządu                     Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Powiadomienie PDF

25. RB NR 25/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 2 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 02 czerwca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński       Anna Litwic

Prezes Zarządu        Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie PDF

26. RB NR 26/2022: Złożenie wniosku do GPW o wycofanie akcji z obrotu giełdowego
Gdańsk, dnia 6 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2022

Złożenie wniosku do GPW o wycofanie akcji z obrotu giełdowego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) mając na względzie decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 27 maja 2022 r.: (a) zezwalającą na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki które zostały dopuszczone do obrotu giełdowego, tj. 5.245.423 zwykłych akcji Spółki na okaziciela serii B, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLSWMED00013 („Akcje”) oraz (b) określającą termin, po upływie którego nastąpi wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Spółki, na dzień 14 czerwca 2022 r. („Decyzja”), informuje, że Emitent w dniu 06 czerwca 2022 r. złożył do GPW wniosek o wycofanie z obrotu giełdowego Akcji Spółki, wnosząc jednocześnie, aby Akcje zostały wykluczone z obrotu giełdowego z dniem 14 czerwca 2022 r.

Podpisy: 

Roman Walasiński       Anna Litwic

Prezes Zarządu             Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

27. RB NR 27/2022: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Gdańsk, dnia 6 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2022

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 06 czerwca 2022 r. otrzymał oświadczenie Pana Mirosława Suszka o rezygnacji jego osoby z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem od dnia 01 czerwca 2022 r. Oświadczenie Pana Mirosława Suszka datowane jest na dzień 31 maja 2022 r. i nie zawiera przyczyn rezygnacji.

Podpisy: 

Roman Walasiński      Anna Litwic

Prezes Zarządu       Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

28. RB NR 28/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 6 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 06 czerwca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.
Podpisy:
Roman Walasiński    Anna Litwic
Prezes Zarządu       Członek Zarządu
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie PDF

29. RB NR 29/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 9 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 09 czerwca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński      Anna Litwic

Prezes Zarządu      Członek Zarządu

Zawiadomienie PDF

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

30. RB NR 30/2022: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Gdańsk, dnia 9 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2022

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 czerwca 2022 r. otrzymał oświadczenie Pana Bruno Hangartnera – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o rezygnacji jego osoby z członkostwa w Nadzorczej Emitenta z dniem 14 czerwca 2022 r. Oświadczenie Pana Bruno Hangartnera nie zawiera przyczyn rezygnacji.

Podpisy: 

Roman Walasiński         Anna Litwic

Prezes Zarządu            Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

31. RB NR 31/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 13 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński        Anna Litwic

Prezes Zarządu          Członek Zarządu

Zawiadomienie PDF

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

32. RB NR 32/2022: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Gdańsk, dnia 14 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 13 czerwca 2022 r. złożone przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC, The British United Provident Association Limited, którego treść przekazuje w załączeniu.

Podpisy: 

Roman Walasiński      Anna Litwic

Prezes Zarządu      Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

LUX MED – zawiadomienie znaczne pakiety – PDF

33. RB NR 33/2022: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
Gdańsk, dnia 14 czerwca 2022 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2022

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy: 

Roman Walasiński       Anna Litwic

Prezes Zarządu        Członek Zarządu

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.

+48 58 524 15 00