1. RB 1/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2020 r. – marzec 2021 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.:

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. – 21 sierpień 2020 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. – 26 luty 2021 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r. – 18 grudzień 2020 r.

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. – 31 lipiec 2020 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. – 31 lipiec 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2. RB 2/2020: Subwencja finansowa od PFR oraz informacja dotycząca wpływu epidemii w związku z zakażeni

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2020 r. otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) decyzję z dnia 18.05.2020 r. o wypłacie Emitentowi subwencji finansowej w kwocie 963.113 zł. W dniu 18.05.2020 r. decyzję w sprawie subwencji finansowej od PFR z dnia 18.05.2020 r. otrzymała również spółka zależna od Emitenta – Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SWDN”), na mocy której PFR postanowił o wypłacie SDWN subwencji finansowej w kwocie 272.103 zł. Powyższe decyzje PFR zostały podjęte w związku z wnioskami Emitenta oraz SWDN złożonymi w celu zapobieżenia negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. PFR przyznała kwoty subwencji finansowych w wysokościach, o które Emitent oraz SWDN wnioskowały w umowach subwencji finansowej z dnia 15.05.2020 r. Obydwie subwencje finansowe zostały przyznane w ramach Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Emitent oraz SWDN zawarły z PFR odrębne umowy subwencji finansowej. Kwoty subwencji są nieoprocentowane i podlegają zwrotowi na zasadach określonych w umowach. Przy założeniu, że Emitent/SWDN będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę/SWDN skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka/SWDN odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta/SWDN lub otwarcia likwidacji w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej przyznana kwota subwencji podlega zwrotowi w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej. Spłaty subwencji finansowych rozpoczną się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej. Kwoty subwencji finansowych będą spłacane w 24 równych miesięcznych ratach.

Emitent informuje, że w miesiącu kwietniu 2020 r. Spółka po raz pierwszy odnotowała istotny spadek obrotów gospodarczych w porównaniu do miesiąca marca 2020 r., w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wynoszący: 39%. Istotny spadek obrotów w analogicznych okresach odnotowała również spółka zależna SWDN, który wyniósł: 28% w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Emitent odnotował jednocześnie w tym czasie wzrost procedur na Oddziale Położniczo-Neonatologicznym, co jest utrzymującym się trendem. Działalność operacyjna Spółki i grupy kapitałowej Emitenta cały czas prowadzona jest bez zakłóceń. Ponadto Emitent postanowił zakończyć działalność nierentownej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna została wypowiedziana z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, z mocą od dnia 05.06.2020 r. Emitent wdraża rekomendacje wydawane przez organy państwowe w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadza środki mające zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tego wirusa, w tym personel Emitenta poddawany jest testom w kierunku zachorowania na COVID-19. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację związaną z epidemią i będzie podejmował stosowne decyzje w celu dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych warunków.

3. RB 3/2020:Powołanie Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na szóstą kadencję.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 roku powołała na kolejną szóstą kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:

1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji,

– magister prawa

1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku,

– aplikacja radcowska

1993 – do dziś: wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1989-1994 Urząd Miasta Gdańska

– starszy referent

– referent prawny

– kierownik referatu

– naczelnik wydziału

– radca prawny

1995-1996 Theo Frey Poland Sp. z o.o. w Warszawie

– radca prawny

– prokurent

1997-1998 Theo Frey Polska Sp. z o.o. w Gdańsku

– radca prawny

– prokurent

1993 – 2006 Własna Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku,

1998 r. – do dziś: SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku

(poprzednia firma spółki: Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o.)

– prokurent, dyrektor generalny

– Prezes Zarządu

2005 r. – do dziś: Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku

– Prezes Zarządu

2006 r. – marzec 2018 r.: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku

– Prezes Zarządu

2007 r. – do lipca 2016 r.: Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku

– Prezes Zarządu

2012 r. – 2013 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza – Wiceprezes Zarządu

2013 – do dziś: Fundacja Promedicine w Gdańsku – Prezes Zarządu

Kwiecień – sierpień 2013 r.: Swissmed Vascular sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Sierpień 2013 r. – listopad 2016 r.: Swissmed Vascular sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2009 r. – 22.06.2018 r.: Grand Fidelia S.A. – Członek Rady Nadzorczej

28.06.2018 r. – do dziś: SWISSCARE S.A. (poprzednia firma spółki: Grand Fidelia S.A.) – Członek Zarządu;

2013 r. – do dziś: Swissmed Opieka Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: Swissmed Chirurgia sp. z o.o.) – Prezes Zarządu;

Październik 2015 r. – maj 2017 r.: Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

Grudzień 2015 r. – kwiecień 2017 r.: Swissmed GP sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

Czerwiec 2016 – do dziś: Konsul Honorowy Peru;

Pan Roman Walasiński w Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku pełni funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu.

 

Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

4. RB 4/2020: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 31.08.2020 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.

PODPIS:      Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1), 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

5. RB 5/2020: Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

ul. Wileńska 44

80-215 Gdańsk

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2020

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikami podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

 

Załączniki:

Treść uchwał podjętych na ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 31.08.2020 r 

Załącznik do uchwały nr 17 ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z 31.08.2020 r. Polityka wynagrodzeń

6. RB 6/2020: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

ul. Wileńska 44

80-215 Gdańsk

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2020

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbary Ratnickiej-Kiczka, która pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej. Datą odwołania Pani Barbary Ratnickiej-Kiczka jest dzień 31 sierpnia 2020 r. ZWZ nie podało przyczyn odwołania ze składu Rady Nadzorczej powyższego członka.

 

Jednocześnie Emitent informuje, że ZWZ na mocy uchwały nr 19 z dnia 31 sierpnia 2020 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Kuźma. Datą powołania nowego członka Rady Nadzorczej jest dzień 31 sierpnia 2020 r. Pani Ewa Kuźma będzie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Ewa Kuźma posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (magister ekonomii), które zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim, i wykonuje zawód biegłego rewidenta. Przebieg pracy zawodowej powołanego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

15.08.1977 – 30.04.1979 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego PZZ Białystok (stanowisko – programista elektronicznych maszyn cyfrowych)

01.05.1979 – 28.02.1986 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego PZZ Gdańsk (stanowisko – specjalista do spraw informatyki)

01.03.1986- 31.03.1991 CZSP Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Handlu Gdańsk (stanowisko – główny specjalista do spraw ekonomicznych, główny księgowy – zastępca Prezesa,  likwidator powołany przez radę nadzorczą),

01.04.1991 – 31.05.1992 Zakład Informatyki Przemysłu Okrętowego Gdańsk S.A. (stanowisko – główny księgowy)

01.04.1992 – 31.10.1994 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług księgowych na   podstawie wpisu do ewidencji.

01.01.2001 – 28.02.2007 SWISSMED Centrum Zdrowia SA w Gdańsku (stanowisko – Dyrektor Finansowy)

02.11.1994 – nadal Gdańska Kancelaria Ekspertów Księgowych „NOTA” Spółka z o.o. Gdańsk (firma audytorska nr 688), ( Prezes Zarządu – stanowisko biegły rewident)

28.12.2017 – nadal Audit Control Group Sp. z o. o. Gdańsk (firma audytorska nr 4244) (Prezes Zarządu – stanowisko biegły rewident).

 

Pani Ewa Kuźma nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, czy spółce kapitałowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pani Ewa Kuźma nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

PODPIS:          Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4), 5) oraz §§ 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

7. RB 7/2020: ZWZ 31.08.2020 r. - akcjonariusze 5%

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2020 roku

 

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

ul. Wileńska 44

80-215 Gdańsk

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2020

ZWZ 31.08.2020 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku reprezentowane było 57,86 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 3.540.486). Próg 5 % głosów (tj.: 177.025 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

 

Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 95,72 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

+48 58 524 15 00