1. RB 1/2019 : Kalkulacja Kwoty Zmiennej

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2019 roku.

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019

Kalkulacja Kwoty Zmiennej

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Sprzedający”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 25.04.2019 r. otrzymał od spółki LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („LuxMed”, „Kupujący”) informację, iż Kwota Zmienna – o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2018 – obliczona zgodnie ze wzorem określonym w umowie zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 29.03.2018 r. – o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2018 („Umowa Zobowiązująca”) – wynosi 0 zł. Zgodnie z Umową Zobowiązującą, jeżeli Kwota Zmienna będzie równa 0 albo ujemna, Sprzedający nie będzie uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty jakiejkolwiek Kwoty Zmiennej, a Kupujący nie będzie uprawniony do żądania od Sprzedającego zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Emitent przypomina, iż Kwota Zmienna mogła wynieść maksymalnie 700.000 zł i uzależniona była od ilości deklaracji wyboru spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (obecnie: Kupujący), jako świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. RB 2/2019: Terminy przekazywania raportów okresowych

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2019 r. – marzec 2020 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.:

 

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

 • za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. – 23 sierpień 219 r.
 • za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – 28 luty 2020 r.

 

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

 • skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. – 20 grudzień 2019 r.

 

RAPORTY ROCZNE:

 • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. – 12 lipiec 2019 r.
 • skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. – 12 lipiec 2019 r.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. RB 3/2019: Zrzeczenie się odpłatnego użytkowania nieruchomości

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019

Zrzeczenie się przez spółkę zależną odpłatnego użytkowania nieruchomości

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Swissmed Opieka”, „Użytkownik”) w dniu 03 lipca 2019 r. złożyła wobec Gminy Miasta Gdańska („Gmina”) oświadczenie o zrzeczeniu się z dniem 09 sierpnia 2019 r. odpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46 („Nieruchomość”), ustanowionego na podstawie umowy odpłatnego użytkowania z dnia 09 września 2015 r. („Umowa”), o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2015 r. Użytkownik zobowiązał się wydać Gminie Nieruchomość w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. („Termin”). Jednocześnie Gmina oświadczyła, że Użytkownik zwolniony jest z obowiązku wydania Nieruchomości jeżeli w Terminie zostanie ustanowiony na rzecz Użytkownika nowy tytuł prawny do Nieruchomości.

 

Emitent wskazuje, że na mocy Umowy, Gmina oddała Użytkownikowi w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres do dnia 09 września 2020 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego, o której mowa w przywołanym powyżej raporcie bieżącym („Inwestycja”), zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy. W ocenie Użytkownika Inwestycja nie zostanie zrealizowana w ustalonym terminie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR),

4. RB 4/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zmienia datę publikacji:

 1. jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., z dnia 12 lipca 2019 r. na dzień 31 lipca 2019 roku,
 2. skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., z dnia 12 lipca 2019 r. na dzień 31 lipca 2019 roku.

PODPIS:      Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

5. RB 5/2019: List intencyjny ze Sport Medica S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019

List intencyjny ze Sport Medica S.A.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta, tj. Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) został zawarty list intencyjny („List Intencyjny”) w przedmiocie najmu przez CMC od SN części powierzchni Szpitala Swissmed mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”) oraz współpracy w zakresie świadczenia przez SCZ usług szpitalnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC. W związku z zamiarem prowadzenia przez CMC w pomieszczeniach Szpitala Swissmed działalności leczniczej w postaci ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii, a także świadczenia usług rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje, których przedmiotem będzie m.in. jednoczesne:

(a)                uzgodnienie warunków i zawarcie pomiędzy CMC, a SN umowy najmu, na mocy której SN odda CMC w najem część powierzchni Szpitala Swissmed o łącznej powierzchni około 850 m² („Umowa najmu”);

(b)               uzgodnienie warunków i zawarcie umowy o współpracy pomiędzy SCZ i CMC dotyczącej warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zabiegów operacyjnych na rzecz pacjentów wskazanych przez CMC oraz zawierania umów przez SCZ z pacjentami CMC („Umowa o współpracy”);

Zamiarem Stron oraz celem planowanej współpracy jest pozyskanie jak największej ilości pacjentów zarówno przez Swissmed, jak i przez CMC, a w konsekwencji zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności leczniczej. Umowa najmu oraz Umowa o współpracy miałyby zostać zawarte na czas określony, po którego upływie umowy miałyby się stać umowami zawartymi na czas nieokreślony. Strony podejmą starania, aby umowy wskazane w lit. (a) i (b) powyżej, zostały zawarte w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. List Intencyjny obowiązuje do 30 września 2019 r.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR)

6. RB 6/2019: Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019

Umowa użytkowania nieruchomości – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. spółka zależna Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawarła z Gminą Miasta Gdańska („Gmina”) umowę odpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 46, o powierzchni 1,7336 ha („Nieruchomość”), („Umowa”). Na mocy Umowy, Gmina oddała Spółce w odpłatne użytkowanie Nieruchomość na okres 5 lat, to jest do dnia 12 sierpnia 2024 r. zobowiązując się jednocześnie do umownego przedłużenia okresu użytkowania łącznie do 50 lat, jeżeli inwestycja, o której mowa poniżej, zostanie zrealizowana przez Spółkę w terminie 5 lat, zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz jeśli pozostałe istotne warunki Umowy będą przestrzegane. Opłaty z tytułu oddania Nieruchomości w użytkowanie będą uiszczane w okresach rocznych, a ich wysokość uzależniona jest od wartości Nieruchomości i obecnie stanowi kwotę 51.123 zł, która będzie powiększana o podatek VAT. Na Nieruchomości Spółka zamierza zrealizować inwestycję – Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w postaci kompleksu nieruchomości, które będzie miało charakter kompleksowy, zintegrowany i wielofunkcyjny i składać się będzie z:

a)    Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla minimum 80 osób przewlekle somatycznie chorych na potrzeby mieszkańców Gdańska,

b)    Centrum Rehabilitacyjno-Pobytowego o charakterze dziennym i stacjonarnym, promującym usługi aktywności fizycznej seniorów,

c)    Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przystosowanego do kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na potrzeby mieszkańców Gdańska,

d)    Oddziału Szpitalnego zabezpieczającego kompleks usług rehabilitacyjno-pobytowych,

e)    Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę geriatryczną i rehabilitację,

f)     Przedszkola Niepublicznego z co najmniej dwoma oddziałami, w tym oddziałem sprofilowanym na rehabilitację dzieci,

g)    Wydzielonego w ramach inwestycji pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m2 z przeznaczeniem na inne cele społeczne.

7. RB 7/2019 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 września 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.;
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję;
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 20.09.2019 r. wraz z projektami uchwał na ZWZ.

PODPIS:      Roman Walasiński  –  Prezes Zarządu

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA na 20.09.2019 r.

2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

8. RB 8/2019 Umowa Najmu ze Sport Medica S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019

Umowa Najmu ze Sport Medica S.A.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”), w nawiązaniu do listu intencyjnego, o którego zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2019 („List intencyjny”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, tj. Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („SN”) oraz spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) została zawarta umowa najmu („Umowa Najmu”), na mocy której SN oddała CMC w najem 863 m² powierzchni Szpitala Swissmed w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. CMC w najmowanej powierzchni zamierza świadczyć usług z zakresu działalności ortopedii, chirurgii kręgosłupa oraz rehabilitacji. Umowa Najmu została zawarta na okres 2 (dwóch) lat, począwszy od dnia 07 września 2019 r., jednak nie wcześniej niż w dniu częściowego wydania lokalu. Jeżeli żadna ze stron w terminie określonym Umową Najmu nie złoży drugiej stronie oświadczenia o braku zamiaru kontynuacji tej umowy, po upływie w/w dwuletniego okresu, Umowa Najmu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. Szacowane przychody brutto SN z tytułu Umowy Najmu w okresie dwóch lat jej obowiązywania wyniosą: 1.980.000 zł. Strony w Umowie Najmu stwierdziły również, że negocjacje pomiędzy CMC a SCZ w przedmiocie zawarcia umowy o współpracy, o której mowa w Liście intencyjnym („Umowa o współpracy”), nie zostały zakończone na dzień zawarcia Umowy Najmu. Z uwagi na fakt, że Umowa Najmu stanowi element umożliwiający realizację współpracy, o której mowa w Umowie o współpracy, i bez uzgodnienia warunków tej współpracy, SN i CMC nie zawarłyby Umowy Najmu, strony postanowiły, że Umowa Najmu może zostać rozwiązana przez CMC w przypadku braku zawarcia Umowy o współpracy do dnia 20 września 2019 roku. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu ze względu na brak zawarcia Umowy o współpracy do dnia 20 września 2019 r., Strony nie będą miały względem siebie wzajemnych roszczeń.

9. RB 9/2019 Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019

Umowa o współpracy ze Sport Medica S.A.

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „SCZ”), w nawiązaniu do listu intencyjnego, oraz umowy najmu części powierzchni Szpitala Swissmed położonego w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 („Szpital Swissmed”), o których zawarciu Emitent poinformował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 5/2019 („List intencyjny”) oraz w raporcie bieżącym nr 8/2019 („Umowa Najmu”), informuje, że w dniu 20 września 2019 r. powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Emitentem, a spółką Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie („CMC”) umowy o współpracy z dnia 19.09.2019 r. („Umowa”), której przedmiotem jest określenie zasad wzajemnej współpracy pomiędzy stronami dotyczącej udzielania przez SCZ szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii oraz neurochirurgii (chirurgia kręgosłupa) pacjentom skierowanym przez CMC oraz wzajemnego promowania usług medycznych, tj. ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez CMC w budynku Szpitala Swissmed oraz szpitalnych świadczeń z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa udzielanych przez Emitenta w budynku Szpitala Swissmed. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 24 miesięcy od jej podpisania, a po upływie tego okresu, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Z tytułu realizacji Umowy CMC przysługuje wynagrodzenie, nieodbiegające od warunków rynkowych, określone procentowo od wynagrodzenia zapłaconego przez pacjenta zoperowanego przez SCZ, który to pacjent został zdefiniowany w Umowie. W okresie obowiązywania Umowy strony zobowiązały się wzajemnie nie prowadzić działalności konkurencyjnych ustalonych w odniesieniu do przedmiotu Umowy, przy czym SCZ przez okres 12 miesięcy po wygaśnięciu Umowy zobowiązał się do nie podejmowania współpracy z podmiotami leczniczymi w zakresie udzielania ambulatoryjnych, czy szpitalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i chirurgii kręgosłupa. Strony przewidziały, że jeżeli dojdzie do wypowiedzenia Umowy z winy drugiej strony z przyczyn w niej określonych, stronie wypowiadającej Umowę przysługuje kara umowna w wysokości 500.000 zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa strony poszkodowanej do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Strony wspólnie planują rozwój i zwiększenie liczby szpitalnych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Emitenta (w szczególności zabiegów chirurgicznych – ortopedycznych i neurochirurgicznych (chirurgia kręgosłupa).

 

PODPIS:

Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu europejskiego i Rady i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR)

10. RB 10/2019 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.09.2019 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019

Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 20.09.2019 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 20 września 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

 

Podpis:            

Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z 20.09.2019 r.

11. RB 11/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. informuje, że na podstawie uchwał, od numeru 17 do numeru 21, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 20 września 2019 r. zostało powołanych pięciu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. Zarząd poniżej przedstawia informacje dotyczące poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

 

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych: SWISSCARE S.A., Caspar Asset Management S.A. Pan Rafał Litwic nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Rafał Litwic nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Barbara Ratnicka – Kiczka posiada wykształcenie wyższe prawnicze – adwokat. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1982 roku. Od 1982 do 1983 była zatrudniona, jako pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego u prof. Kruczalaka na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1983 – 1986 pełniła funkcję aplikanta adwokackiego w Zespole Adwokackim nr 1 w Sopocie. Od 1986 roku prowadzi w Gdańsku Kancelarię Adwokacką adw. B. Ratnicka – Kiczka. Pani Barbara Ratnicka – Kiczka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pani Barbara Ratnicka – Kiczka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Bruno Hangartner, ukończył wyższą szkołę techniczną oraz szwajcarską uczelnię uzyskując specjalizację z dziedziny sprzedaży i zarządzania marketingowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w AMS, American Hospital Supply w Szwajcarii, a następnie w Angiomed AG w Niemczech, jako kierownik ds. sprzedaży. Obecnie zasiada w organie zarządzającym spółki TF Holding AG, której jest właścicielem. Spółka ta jest głównym akcjonariuszem Emitenta. Pan Bruno Hangartner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Bruno Hangartner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe – dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533.

Przebieg pracy zawodowej:

1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) – makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.

2000 r. – 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. – makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.

2005 r. – 2015 r. Capital Partners S.A. – Dyrektor Inwestycyjny.

2005 r. – nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. – makler papierów wartościowych,  Prezes Zarządu.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność w:

(a)    Domu Maklerskim Capital Partners S.A. – pracując jako makler papierów wartościowych i sprawując funkcję Prezesa Zarządu,

(b)    Procad S.A. – wykonując funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Oprócz powyższego prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „Doradztwo – Andrzej Przewoźnik” (aktualnie działalność jest zawieszona – od 31 stycznia 2017 r.).

Żadna z wykonywanych przez Pana Andrzeja Przewoźnika działalności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Andrzej Przewoźnik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Andrzej Przewoźnik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

Przebieg pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

(a)    od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku

(b)    od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

(c)    od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie    

(d)    od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).

Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:

(1)    utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.

(2)    kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.

(3)    praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,

(4)    doświadczenie związane z kierowaniem Klinicznym Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,

(5)    współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,

(6)    zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,

(7)    inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,

(8)udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.

Pan Wojciech Rogowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej. Pan Wojciech Rogowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podpis: 

Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.)

12. RB 12/2019 ZWZ 20.09.2019 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 września 2019 roku reprezentowane było 57,86 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.540.486). Próg 5 % głosów (tj.: 177.025 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

 

Bruno Hangartner, który wykonywał prawo głosu z 3.389.049 akcji, dających 3.389.049 głosów, co stanowi 95,72 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 55,39 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:            

Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)

13. RB 13/2019 Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019

Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 października 2019 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 09 października 2019 r. złożonym przez Pana Pawła Adama Gajewskiego oraz Panią Martynę Dębek (zwanymi dalej łącznie: „Zawiadamiający”) o posiadaniu znacznego pakietu akcji Emitenta (zwanym dalej: „Zawiadomieniem”). Emitent poniżej przekazuje treść Zawiadomienia:

 

„ W związku z obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki publicznej, której Zawiadamiający są akcjonariuszami, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 tj.) (dalej: „Ustawa”), niniejszym wskazuję, co następuje:

1.    W dniu 7 października 2019 roku na skutek złożenia przez p. Martynę Dębek dyspozycji dokonania transakcji nabycia 12795 akcji Spółki (nr zlecenia: 397765794), nastąpiła zmiana liczby posiadanych przez Zasiadających akcji, a co za tym idzie również ogólnej liczby posiadanych głosów w spółce publicznej SwissMed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000183364, NIP: 5832106510, kapitał zakładowy w wysokości 61.182.230,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka”).

2.    Zawiadamiający przed powstaniem zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce:

 

 

 

 

a. Paweł Gajewski:

I.    liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 215608 akcji, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

   -> 215608 głosów, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki.

 

b. Martyna Dębek:

Iliczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 84733 akcji, które odpowiadały 1,3849 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 84733 głosów, które odpowiadały 1,3849 % ogólnej liczby akcji Spółki.

O łącznej liczbie akcji i głosów: 300341, które odpowiadały 4,9089 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki

3.    Zawiadamiający po powstaniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, tj. na dzień 7 października 2019 roku, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce:

a.     Paweł Gajewski:

I.    liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 215608 akcji, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II.     liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

-> 215608 głosów, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki.

b.     Martyna Dębek:

I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 97528 akcji, które odpowiadały 1,5940 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 97528 głosów, które odpowiadały 1,5940 % ogólnej liczby akcji Spółki.

0 łącznej liczbie akcji 313136 akcji, które odpowiadały 5,1180 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki, przekraczającym tym samym próg 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

 

Jednocześnie wskazujemy, że liczba posiadanych przez Zawiadamiających akcji oraz głosów w Spółce na dzień dokonywania zawiadomienia, tj. na dzień 9 października 2019 roku, wynosi odpowiednio:

a.     Paweł Gajewski:

I.              liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 223471 akcji, które odpowiadały 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II.             liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 223471 głosów, które odpowiadały 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki.

b. Martyna Dębek:

I.         liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 123936 akcji, które odpowiadały 2,0256 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II.        liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 123936 głosów, które odpowiadały 2,0256 % ogólnej liczby akcji Spółki.

0 łącznej liczbie akcji 347407, które odpowiadają 5,6782 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Jednocześnie wskazujemy, że nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne względem Zawiadamiających, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy, jak również, że w stosunku do Zawiadamiających nie znajduje zastosowania obowiązek wskazania informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 – 9 Ustawy.

Zawiadamiający wyjaśniają, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 2 Ustawy dokonują niniejszego zgłoszenia zarówno do Komisji Nadzoru Finansowego jak i Spółce.”

 

Podpis:             

Roman Walasiński
Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

+48 58 524 15 00